نوار پردازش

پردازش نوار استایل 01
جی کوئری - 4 سال تجربه

وردپرس - 6 سال تجربه

اچ تی ام ال 5 - 5 سال تجربه

عکاسی - 6 سال تجربه

پردازش نوار استایل 02
جی کوئری - 4 سال تجربه

وردپرس - 6 سال تجربه

اچ تی ام ال 5 - 5 سال تجربه

عکاسی - 6 سال تجربه

پردازش نوار استایل 03
جی کوئری - 4 سال تجربه

وردپرس - 6 سال تجربه

اچ تی ام ال 5 - 5 سال تجربه

عکاسی - 6 سال تجربه