بسته های قیمت گذاری

قدرت نامحدود و امکان شخصی سازی
استاندارد

250 تومان

هر ماه
 • 1GB عکس
 • انتقال آنلاین امن
 • استایل های نامحدود
 • خدمات مشتری
 • پشتیبان گیری دستی
تجاری

350 تومان

هر ماه
 • 2GB عکس
 • انتقال آنلاین امن
 • استایل های نامحدود
 • خدمات مشتری
 • پشتیبان گیری دستی
نهایی

450 تومان

هر ماه
 • عکس های نامحدود
 • انتقال آنلاین امن
 • استایل های نامحدود
 • خدمات مشتری
 • پشتیبان گیری خودکار