جدول قیمت گذاری

جدول قیمت گذاری استایل 01
استاندارد

250 تومان

هر ماه
 • 1 GB عکس ها
 • انتقال آنلاین ایمن
 • استایل های نامحدود
 • خدمات مشتری
 • پشتیبان گیری دستی
تجاری

350 تومان

هر ماه
 • 2 GB عکس ها
 • انتقال آنلاین ایمن
 • استایل های نامحدود
 • خدمات مشتری
 • پشتیبان گیری دستی
نامحدود

450 تومان

هر ماه
 • عکس های نامحدود
 • انتقال آنلاین امن
 • استایل های نامحدود
 • خدمات مشتری
 • پشتیبان گیری خودکار
جدول قیمت گذاری استایل 02
رایگان

0 تومان

هر ماه
 • 1 GB عکاس ها
 • انتقال آنلاین امن
 • استایل های پایه
 • بدون خدمات مشتری
 • پشتیبان گیری دستی
استاندارد

250 تومان

هر ماه
 • 1 GB عکس ها
 • انتقال آنلاین امن
 • استایل های نامحدود
 • خدمات مشتری
 • پشتیبان گیری دستی
تجاری

350 تومان

هر ماه
 • 2 GB عکس ها
 • انتقال آنلاین امن
 • استایل های نامحدود
 • خدمات مشتری
 • پشتیبان گیری دستی
نامحدود

450 تومان

هر ماه
 • عکس های نامحدود
 • انتقال آنلاین امن
 • استایل های نامحدود
 • خدمات مشتری
 • پشتیبانی گیری خودکار