باز کردن نقشه گوگل

عناوین عنوان کوتاه صفحه به اینجا می رود
پنجره با نقشه گوگل

در این مثال جعبه های سبد به طور خودکار در اندازه صفحه نمایش کوچک غیرفعال می شوند و رفتار پیش فرض پیوند ایجاد می شود.

بازکردن نقشه گوگل