پنجره مدال

عناوین عنوان کوتاه صفحه به اینجا می رود
پنجره ساده مدال
یک پنجره معین روش های معمول برای بستن پنجره ها را غیرفعال می کند ..
بازکردن مدال
گفتگو با انیمیشن CSS
انیمیشن ها با انتقال CSS ساده اضافه می شوند ، شما می توانید هرچقدر که می خواهید ظاهر کنید.
باز با انیمیشن محو شدن
گفتگو با انیمیشن CSS
انیمیشن ها با انتقال CSS ساده اضافه می شوند ، شما می توانید هرچقدر که می خواهید ظاهر کنید.
باز با انیمیشن محو شدن