ما سخت کار می کنیم ، ما سخت بازی می کنیم

یک عکاس محصول مستقر در خارج از پاریس.

درباره عکس

چه کسی دوست دارد کلیک کند ، آشپزی کند و مسافرت کند. من اینجا هستم تا لحظه لحظه زیبایی را جلب کنم.