شمارنده

شمارنده استایل 01
4650
مشتریان مبارک
3790
پروژه های کامل شده
5580
ضبط عکس
8580
مکالمه تلفنی
شمارنده استایل 02
350
مشتری های خوشحال
780
ضبط عکس
850
کارهای تکمیل شده
650
گفتگوی تلفنی
شمارنده استایل 03

25

کارگردان هنری

50

طراح

35

توسعه دهنده

25

انیماتور
شمارنده استایل 04
650
مشتری های خوشحال
987
کارهای کامل شده
350
برنده شدن جایزه
850
گفتگوی تلفنی
شمارنده استایل 05
350
مشتریان مبارک
1500
ضبط عکس
875
کار کامل شده
984
مکالمه تلفنی
شمارنده استایل 06
128
کارگردان هنری
155
طراح
345
توسعه دهنده
148
انیماتور